Thông Tin Thêm

Toàn bộ dữ liệu về sản phẩm.

Không có giải pháp nào.
Không có tải xuống nào.
Không có dự án liên quan.
THÔNG TIN THÊM

Tìm hiểu thêm về sản phẩm.

HỆ THỐNG TƯỚI TẬP THỂ

AZUD cung cấp các giải pháp tưới cho nhu cầu lọc tập trung và tại cùng một khu vực.

Mô hình tổ chức vận hành tưới tiêu cùng một khu vực địa lý dường như là giải pháp tốt cho việc sử dụng hiệu quả nguồn nước và quản lý tài nguyên một cách hiệu quả.

Một trong những ví dụ thành công của loại quản lý này là hệ thống tưới tập thể. Hệ thống tưới này do nông dân phụ trách tổ chức sử dụng nước công cộng, nước ngầm.

Ưu điểm của hệ thống tưới tập thể:

  • Quản lý, phân phối nguồn nước có sẵn với sự hiệu quả tối đa.
  • Quản lý chuỗi hàng hóa hoặc phương tiện thông tin chung. Nước, công trình lưu trữ thủy lực, điều kiện và phân phối từ các công trình được thực hiện.
  • Triển khai cơ sở hạ tầng cần thiết (hệ thống mạng lưới chính, hệ thống lọc, nguồn nước…) để tăng cường sử dụng nước hiệu quả.
  • Góp phần tiếp cận và truyền bá việc sử dụng hiệu quả hệ thống tưới hơn (tưới cục bộ).
  • Đào tạo và thông tin. Hướng dẫn đầy đủ là lắp đặt chính xác hệ thống tưới (tần suất và thời gian) và hoạt động bảo trì (mùa, loại, tần suất và cường độ của việc bảo trì).